ARKKITEHTUURI

Miten palvelut, prosessit, järjestelmät ja teknologiat sovitetaan yhteen niin, jotta tieto liikkuisi mahdollisimman ketterästi ja tiedot olisivat mahdollisimman ehjiä koko sen elinkaaren ajan?

Arkkitehtuuri mielessä tämä tarkoittaa toimintamallin visualisointia ja toimintamallista avataan tietomalli, jolloin mallinnuksista nähdään eri elementtien välinen yhteistoiminta ja tiedon käyttö.

Arkkitehtuurityön tavoitteena voisi olla esimerkiksi:

 • Arkkitehtuurityö on kiinteästi integroitu toimintamallehin, kehittämiseen ja johtamiseen. Pohjalla pitää olla yhteisesti sovittu arkkitehtuurin hallintamalli.

 • Mallinnettua koko ekosysteemi riittävälle tarkkuustasolle, jotta saadaan selville erilaiset riippuvuudet ja toimintamallit.

 • Saada liiketoiminta vakiintumaan tehokkaaksi, kehittäminen sujuvaksi ja luotettavat mittaustulokset. Kehittämisen näkökulmia voisivat olla: Visio, strategia, data, automatisoidut palvelut (digi), muutostenhallinta, substanssi, teknologia, jatkuvuus…

 • Osaamista, menetelmiä ja työkaluja arvioidaan vuosikellossa ja joita kehitetään iteratiivisesti – virheistä opitaan ja yhdessä tehdään parempaa laatua.

Esimerkkejä yritysarkkitehtuurin, tai toiselta nimeltään kokonaisarkkitehtuuri - käsitteen kuvauksesta

Yritysarkkitehtuuria (YA) vastaavan englanninkielisen enterprise architecture – termin käännöksenä käytetään myös kokonaisarkkitehtuuri -termiä. Useimmissa määritelmissä yritysarkkitehtuuri kuvaa yritystason tietojärjestelmien suhteita yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. MIT Center for Information Systems Researchin mukaan:

’Yritysarkkitehtuuri on yrityksen operointimallin mukaisia integraatio- ja standardointivaatimuksia vastaava liiketoimintaprosessien ja IT infrastruktuurin organisointilogiikka.’

The Enterprise Architecture Research Forum määrittelee YA:n seuraavasti:

.. ’keskeisiä sosio-teknisiä elementtejä, näiden suhteita toisiinsa ja ympäristöönsä kuvaava jatkuva käytäntö, jonka tavoitteena on tehdä monimutkainen kokonaisuus ymmärrettäväksi ja hallita muutosta.’

Kolmannen kattavan määritelmän yritysarkkitehtuurista tarjoaa IFEAD (Institute for Enterprise Architecture Developments):

’Yritysarkkitehtuuri on kattava ilmaisu yrityksestä: punainen lanka joka sitoo liiketoimintasuunnittelun näkökulman, kuten vision, strategiat ja governance periaatteet, liiketoimintaoperoinnin näkökulman, kuten liiketoimintakäsitteistön, organisaatiorakenteet, prosessit ja tiedot, automatisoinnin näkökulman, kuten tietojärjestelmät ja tietokannat, sekä liiketoiminnan mahdollistavan teknologisen infrastruktuurin, kuten tietokoneet, käyttöjärjestelmät ja verkot.’

Useimmille määritelmille yhteistä on yritysarkkitehtuurin holistisuus. Eroa määritelmissä on lähinnä näkökulman painotuksista, joissain määritelmissä painotetaan tietotekniikan osuutta ja toisissa kokonaisuutta kuvataan hieman enemmän liiketoimintalähtöisesti aina kuitenkin huomioiden tietojärjestelmät, joiden avulla keskeiset prosessit toteutetaan.

 

(Lähde: Wikipedia #Yritysarkkitehtuuri)

Yritysarkkitehtuuri (paremmin tunnetaan nimeltä kokonaisarkkitehtuuri) jaetaan kahteen osaan, eli Liiketoimintamalliin ja Toimintamalliin.

Liiketoimintamalli on näkökulmista tärkein, jota kautta asiakkaat saavat palvelua ja samalla selviää organisaation business / ansaintalogiikka. Ts. ymmärretään asiakas paremmin ja nähdään liiketoiminta vielä mallinuksien kautta. Lainsäädännön, organisaation vastuualueiden, palveluiden muutokset yms. johtavat usein liiketoiminnan luonnolliseen kehittymiseen.

Palvelumuotoilussa kuvataan asiakkaiden todennäköinen polku, kartoitetaan ostopäätöksen synty (ennen hankintaa asiakas todennäköisesti kartoittaa tarpeensa, etsii tietoa eri lähteistä, tutkii löydetyt vaihtoehdot, hakee suosituksia ja jopa käytännön käyttökokemuksia), palveluiden käyttö ja kuinka asiakas saa lisäarvoa (logistinen ketju). Valitettavasti kaikki episodit eivät johda ostopäätökseen, joten on hyvä havaita myös ne sata hukattua mahdollisuutta. Lisäinformaatiota saadaan haastattelemalla kokemusasiantuntijoita ja tutkimalla digidataa.

Tärkeää on ratkaista kyvykkyys, mitä organisaatio itse tuottaa ja

mitä ulkoistaa.

  Kyvykkyys
  Kyvykkyys
  Palvelu
  Palvelu
  Toimiala
  Toimiala
  Liiketoimintamalli
  Liiketoimintamalli
Viewer does not support full SVG 1.1

Toimintamalli kuvaa kyvykkyyden rakenetta. Toimintamallissa puhutaan ns. nelikerrosarkkitehtuurista, johon kuuluvat Prosessi-, Tieto-, Järjestelmä- ja Teknologia. Hyvin mallinnettu toimintamalli helpottaa liiketoiminnan sujuvuutta, jolloin saadaan aikaiseksi ehjempi toiminnallinen kokonaisuus ja laatua palveluihin. Toimintamallin ajureina toimivat ydinprosessit.

Toimintamalli
Toimintamalli
Prosessi
Prosessi
Teknologia
Teknologia

Data
Data
Sovellus
Sovellus
Viewer does not support full SVG 1.1

Kypsyystasot

Mihin sijoittuu organisaatiosi kokonaisarkkitehtuurin kyvykkyys ja kypsyystaso?

 • Alustava. Toiminnan prosesseja ei ole määritelty, toimivuus riippuu henkilöstöstä.
 • Osittainen. Jo kerran toteutetut palvelut pystytään toistamaan keskimäärin samanlaatuisina. Avainprosessit on alustavasti määritelty.
 • Määritelty. Arkkitehtuuritoiminta on standardoitua ja kuvattu organisaation tarpeiden mukaisesti.
 • Johdettu. Arkkitehtuuritoiminnan laatua mitataan säännöllisesti ja mittausten perustella korjataan prosesseja tarvittaessa.
 • Optimoitu. Substanssitoimintaa optimoidaan kokonaisarkkitehtuurin ja pitkäjänteisen suunnittelun avulla.

Teesit

 • Asiakasymmärrys ja asiakkaan polku #customerjourney
 • Ideointi, kokeilu ja oppiminen #DesignThinking #experiment
 • Yhdessä tekemisen taito, toisilta oppiminen ja dynamiikka #togetherwearebetter
 • Verkottunut toimintamalli, jossa toiminnot sovitetaan yhteen #blockchain
 • Arkkitehtuuritekeminen on liiketoimintalähtöistä #coreservice
 • Rakenteiden mallintaminen #visualisation
 • Yksinkertaiset palvelut ja keskitetyt ratkaisut #simplification
 • Digitaalisuus ja palveluiden automatisointi #robotiikka #tekoäly
 • Tietoarkkitehtuuri, jossa keskeisintä ovat ydintiedot ja toiminnan tiedot #mdm
 • Hyvä hallintatapa ja kokonaisuuksien hallinta #arkkitehtuurityö

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!